Projecte premiat de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: Light Humanity
Idioma: Castellà
Any de creació: 2011 i 2014
Ubicació: Calle Bahía de Almería 30 Bajo C
Forma jurídica: El grup Light Humanity es compon d’una associació i una societat limitada.
Nre. de sòcies: 10
Nre. de treballadores: 3 treballadores, 8 voluntàries i 5 treballadores associades ocasionals.
Àmbit d’actuació: Pobresa Energètica
Activitat econòmica:
Activitat econòmica Comercialització, finançament i instal·lació de productes solars i d’emmagatzematge destinats a col·lectius en zones sense accés a l’electricitat i col·lectius que pateixen pobresa energètica.
Més informació: www.lighthumanity.org

Descripció del projecte

Hem desenvolupat tres solucions per garantir el subministrament elèctric a través de fonts renovables a les famílies del sector 6 de La Cañanda Real. «Solució tècnica», desenvolupant kits fotovoltaics econòmics amb bateries de vehicle elèctric reutilitzades. «Solució social», impartint cursos de formació a les veïnes de La Cañada perquè puguin participar en la instal·lació dels sistemes solars i millorar la seva ocupabilitat. «Solució econòmica», creant un mecanisme de finançament perquè les famílies amb menys recursos puguin pagar mes a mes el cost del kit solar fotovoltaic.

Per què es va crear?

Després del tall de subministrament de l’octubre del 2020, les famílies de La Cañada Real van començar a fer ús d’espelmes per il·luminar-se, la qual cosa va provocar diversos incendis. A més, diverses persones van haver de ser ingressades per falta de respiradors d’oxigen, que necessiten electricitat. Davant d’aquesta situació, des de Light Humanity vam començar a distribuir amb urgència els nostres productes solars bàsics, que ja havíem provat al projecte de l’Amazones brasiler. Aquests productes solars van aconseguir cobrir la necessitat d’il·luminació i càrrega mòbil, i després de mesos de desenvolupament hem aconseguit llançar un kit solar un 70 % menys costós respecte a les solucions de mercat. Això ha estat possible gràcies a la reutilització de bateries de vehicles elèctrics i panells solars.

De forma paral·lela, vam començar a formar les veïnes de La Cañada Real per involucrar-les en la instal·lació del kit solar, fet que reduïa encara més els costos del sistema solar i alhora millorava l’ocupabilitat dels diferents col·lectius participants.

Finalment, malgrat haver disminuït el cost del kit solar, desenes de famílies no tenien capacitat per fer front al pagament inicial dels equips fotovoltaics i d’emmagatzematge. Per donar una solució a aquesta problemàtica vam crear un fons de microfinançament per combatre la pobresa energètica a La Cañada Real. Gràcies a aquest fons, dotat de 36.000 €, hem pogut donar una oportunitat a més d’una desena de famílies perquè puguin tenir un sistema solar a casa i pagar-lo mes a mes.

Quins són els objectius?

En aquest projecte tenim dos objectius.
El primer és garantir l’accés a l’energia al màxim nombre de famílies possible amb agilitat i rapidesa a causa de la situació d’emergència. Esperem arribar a les cinquanta instal·lacions el 2021.

Activitats clau d’aquest objectiu:
– Part tècnica. Millorar els nostres processos de fabricació i posada en marxa dels kits solars amb bateries reutilitzades, optimitzant els recursos disponibles per arribar a més famílies.
– Part social. Obrir a l’octubre del 2021 un curs de formació especialitzat en instal·lació fotovoltaica per a deu persones de La Cañada Real amb la finalitat d’augmentar la disponibilitat de persones capaces de fer instal·lacions i poder atendre les famílies amb més agilitat.
– Part econòmica. Culminar la campanya de recaptació a goteo.org començada al juny, i fomentar els préstecs de particulars al projecte Cañada Solar.
El segon objectiu és establir les bases d’un model social, tècnic i econòmic que pugui ser compartit i reproduït en altres col·lectius que pateixen la pobresa energètica a Espanya.

Activitats clau d’aquest objectiu:
– Documentar i comunicar tots els desafiaments, reptes i solucions extrets de l’experiència de La Cañada Real.
– Establir contacte amb altres col·lectius a Espanya que es troben en situacions similars a la de La Canyada Real i veure els punts en comú per agilitzar la posada en marxa de les solucions.
– Ampliar el fons contra la pobresa energètica per permetre que nous col·lectius en situació de pobresa energètica es puguin veure beneficiats de la generació de la seva pròpia energia.

Com garantiu la diversitat?

Light Humanity va néixer al Brasil, de la mà d’Eugenio, Tatiana i Amiraldo. Des del primer moment vam voler involucrar les dones de la comunitat de l’Amazones per dur a terme la distribució dels equips fotovoltaics en els diferents rius de la regió de Breves. Aquestes dones les anomenem «multiplicadores de llum».

En el segon projecte de Light Humanity, a La Cañada Real, hem posat l’èmfasi en la diversitat cultural, formant el col·lectiu musulmà i gitano perquè siguin capaços de fer les instal·lacions fotovoltaiques a La Cañada Real.

Participació interna?

L’associació del grup Light Humanity té una Junta Directiva oberta a la participació dels socis, on es prenen les decisions de manera democràtica, un cop a l’any. A l’Assemblea General es rendeixen comptes davant tots els socis sobre les decisions preses i els comptes de l’exercici. D’altra banda, la societat limitada està administrada per dos socis treballadors, la tasca dels quals es limita a l’activitat comercial de la botiga solar i solidària per poder aconseguir els fons necessaris per a l’associació sense ànim de lucre.

Relacions amb moviments socials?

Som membres actius de les xarxes següents:
– Mercado Social de Madrid
– Red Impact Hub
– Red de emprendedores Ashoka
– Red de emprendedores Fundación Tomillo

Cooperem estretament amb entitats de l’economia social i solidària:
– Ecooo
– MES
– Solencoop
– Haz Solar
– Impact Hub Alameda
– Som Energia – Grupo Local Madrid
– La Corriente
– Energética
– Cooperase
– Agencia Andaluza de la Energía
– Energía Sin Fronteras
– Fundación Madrina
– Fundación Ingenieros ICAI
– Secretariado Gitano
– J3M

Beneficis per a l'entorn

Fins a l’arribada d’una alternativa sostenible, els protagonistes durant els talls de subministrament a La Cañada Real han estat els motors a combustió, els quals generen un gran impacte mediambiental, econòmic i de salut.

El projecte Cañada Solar ha aconseguit demostrar que la combinació de l’energia solar fotovoltaica amb l’emmagatzematge d’energia en bateria de liti és econòmicament viable perquè es recolza en solucions de finançament, i que això ens permet abandonar la dependència de combustibles fòssils i caminar cap a un model en què l’energia estigui en mans dels ciutadans.

Impacte de gènere del projecte

Ens hem trobat que a La Cañada Real hi ha una alta taxa de mares solteres que després dels talls de subministrament s’han vist desbordades per les despeses dels motors a combustió que fan servir per generar electricitat. A través dels criteris de selecció de les famílies per ser beneficiàries de l’accés al finançament d’un sistema solar, donem prioritat a aquest col·lectiu vulnerable, buscant que tingui com més aviat millor més capacitat econòmica i que sigui capaç d’afrontar altres despeses i dificultats dins d’una família monoparental.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Amb una durada estimada de 36 mesos, la viabilitat del projecte Cañada Solar depèn de la seva capacitat d’arribar a la sostenibilitat econòmica; per això hem desenvolupat una sèrie de plans financers segons els tres grups en què podem dividir les famílies de La Cañada Real:

Grup 1
Són aquelles unitats familiars que perceben uns ingressos totals entre 650 i 900 € al mes. Poden afrontar una entrada inicial que oscil·la entre el 15 i el 35 %, la resta del cost de sistema solar són capaços d’abonar-la mes a mes en un període entre 12 i 24 mesos.
Representen aproximadament el 60 % de les instal·lacions fetes i planificades. Aquest grup feia servir un grup electrogen durant una o dues hores al dia per tenir electricitat, amb un cost que supera els 150 € mensuals.
El pla econòmic per a les instal·lacions del tipus 1 és la captació de préstecs a 24 mesos per a Light Humanity, amb un cost mitjà inferior al 3 % del total finançat. D’aquesta manera hem estat capaços de fer l’aprovisionament de materials i l’execució de les instal·lacions en les famílies que no han tingut la capacitat de pagament inicial.
El risc d’impagament i/o retards en el pagament en el grup 1 és mitjà. En cas d’impagament, el fons de contingència del projecte actua per tornar el préstec adquirit.

Grup 2
Són aquelles unitats familiars que perceben uns ingressos totals entre 0 i 650 € al mes. No tenen la capacitat d’assumir el cost d’un sistema solar fotovoltaic. A aquestes famílies se’ls lliura de manera urgent uns productes bàsics d’il·luminació i càrrega mòbil. Mitjançant el fons de contingència social, som capaços de fer la instal·lació del sistema fotovoltaic.
Representen aproximadament el 25 % de les instal·lacions fetes i planificades. Aquest grup feia servir llanternes i espelmes, sense capacitat de tenir un grup electrogen.
Per la dignitat dels beneficiaris, i per la sostenibilitat econòmica del projecte, es busca un acord d’intercanvi no monetari entre aquestes famílies i el projecte Cañada Solar. Un dels acords que més èxit ha tingut ha estat el de crear un banc d’hores, en què membres d’aquestes famílies participen en la instal·lació tant del seu propi sistema solar com el d’altres veïns, fins a arribar a un mínim d’hores equivalent al cost del sistema solar que han rebut. Aquest banc d’hores és voluntari, i de vegades ens suposa un esforç extra de formació de la persona beneficiària, però fins ara ha estat un bon pla per aconseguir un cert grau de sostenibilitat econòmica fins i tot quan la família no té recursos monetaris.

Grup 3
Són aquelles unitats familiars que tenen capacitat d’estalvi i són capaces d’afrontar el pagament total de sistema solar fotovoltaic sense la necessitat de cap acord de finançament.
Representen aproximadament el 15 % de les instal·lacions fetes i planificades. Aquest grup feia servir un grup electrogen durant més de dues hores al dia, un consum que ascendia a 300 € mensuals en combustible.
Gràcies a haver reduït el cost total de sistema solar fotovoltaic, el grup 3 es veu capaç de poder assumir el cost total sense finançament, la qual cosa fa que el balanç net positiu immediat de les instal·lacions en el grup 3 ens generin liquiditat per seguir executant les instal·lacions en els grups 1 i 2.
Com hem esmentat abans, el fons de contingència va ser creat a l’inici del projecte i està dotat de 36.000 €, dels quals ja s’han utilitzat 17.000 € per cobrir costos de les instal·lacions del grup 1. De moment no ha estat necessari recórrer al fons de contingència per cobrir retards en els pagaments mensuals de les instal·lacions del grup 2.

Com a informació addicional, afegim un enllaç al resum del balanç econòmic de costos i ingressos d’una instal·lació tipus associada al projecte Cañada Solar: https://lighthumanity.notion.site/Balance-Econ-mico-Instalaci-n-tipo-proyecto-Ca-ada-Solar-e8756ad2a41e4ccfb79ff4be87634093.

A què destinareu els diners del premi?

El 80 % de l’ajuda econòmica del premi anirà destinat a augmentar el nostre fons contra la pobresa energètica. D’aquesta manera podrem desbloquejar les instal·lacions solars de desenes de famílies que ens han sol·licitat finançament però que no hem pogut atendre per falta de fons.
El 20 % restant anirà destinat a la consolidació d’un document públic que uneixi les tres solucions desenvolupades a La Cañada Real perquè puguin ser reproduïdes en altres territoris com ara Sevilla o Granada, on hi ha identificats col·lectius que pateixen condicions similars de pobresa energètica.

Espai de debat amb 2 comentaris. Participes?
  1. Necesarias este tipo de iniciativas para compensar y cubrir las deficiencias energéticas que se padecen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *