Premi a l’àmbit de Transició Energètica

Nom de l’entitat: Viure de l’Aire de Barcelona
Idioma: Català
Any de creació: 2021
Ubicació: C/Aragó 250, 3-2 08007 Barcelona
Forma jurídica: Associació
Nre. de sòcies: 8 (persones sòcies fundadores).
Nre. de treballadores:
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació: www.viuredelairebcn.cat (web en construcció)

Descripció del projecte

Viure de l’Aire de Barcelona és un projecte eòlic de generació elèctrica a la ciutat de Barcelona o voltants, basat en els principis de sostenibilitat, participació ciutadana, proximitat i democratització de l’energia. La instal·lació de dos aerogeneradors de propietat col·lectiva a Collserola, finançats amb les aportacions dels socis (individuals, famílies, comerços, empreses, etc.), permetrà cobrir-ne les necessitats energètiques. La proposta inicial és la instal·lació de dos aerogeneradors de 6 MW de potència nominal que permetran l’aprofitament del vent en zones amb vents moderats.

Per què es va crear?

El projecte naix de la idea que Barcelona ha de poder participar activament en el procés de transició energètica, ja que les energies renovables permeten trencar amb el model en què les àrees rurals són productores de recursos (energètics, en aquest cas) i les urbanes en són únicament consumidores.
Partint d’aquesta premissa, un grup de persones vinculades al sector eòlic van començar a estudiar les possibilitats existents, amb la idea inicial que l’emplaçament més adequat seria la muntanya de Montjuïc. Després d’un estudi en profunditat de diversos aspectes (recurs eòlic, distància a infraestructures existents, distància a habitatges, compatibilitat amb les servituds aeronàutiques de l’aeroport, adequació a la normativa vigent i accessos), es va concloure que el millor emplaçament era la serra de Collserola.
La idea original que el projecte fos relativament petit, d’un o dos aerogeneradors, feia pensar que era possible aconseguir el finançament necessari mitjançant la participació popular, emulant el precedent de Viure de l’Aire del Cel, el projecte de l’aerogenerador de propietat col·lectiva ubicat a Pujalt, en funcionament des del 2018.

Quins són els objectius?

Els objectius del projecte són els següents:
• Crear un projecte de generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovable.
• Aprofitar un recurs energètic autòcton, apropant la generació al consum, en un entorn molt poblat que fa difícil l’autoabastiment d’energia.
• Crear una comunitat energètica perquè els socis del projecte tinguin la propietat de forma col·lectiva.
• Aprofitar el gran potencial pedagògic i educatiu que té la instal·lació de dos aerogeneradors a la serra de Collserola, perquè permetrà a la ciutadania dels municipis de l’entorn prendre consciència del procés de transició energètica, generalment desplaçat als entorns rurals del nostre país.

Com garantiu la diversitat?

L’associació és de nova creació i la formen les persones impulsores de la idea del projecte, motiu pel qual no se n’ha fet cap per ara. Tot i això hi ha el compromís que tant l’associació com la comunitat energètica que es derivi del projecte s’han de basar en els principis de la no discriminació per raó d’edat, gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat, situació socioeconòmica, etc.

Participació interna?

A les reunions periòdiques hi participen tots els membres del grup impulsor. Tothom hi té la mateixa veu i vot i les decisions es prenen per consens.

Relacions amb moviments socials?

La curta vida del projecte i de l’associació no ha permès establir la xarxa de suports amb moviments socials i organitzacions, però aviat s’iniciaran els contactes per buscar col·laboracions. De totes maneres, les impulsores del projecte formen part de diverses entitats i associacions (Dia de la Terra, Eurosolar Catalunya, Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, etc.). Algunes també són membres fundadores de la cooperativa Ecotècnia.

Beneficis per a l'entorn

El projecte afavoreix directament la transició energètica amb la instal·lació de nova potència renovable que, com que se situa prop d’un gran centre de consum, minimitza les pèrdues energètiques derivades del transport de l’electricitat.

La ubicació seleccionada, la serra de Collserola, es troba en un espai natural al qual els habitants de l’entorn donen una gran varietat d’usos: senderisme, ciclisme, restauració, habitatge, escoles, transport… La instal·lació del projecte és compatible amb tots els usos actuals. Per altra banda, es faran tots els estudis i s’aplicaran totes les mesures necessàries per garantir-ne la compatibilitat amb els valors naturals de l’entorn.

L’aportació per part dels socis i sòcies d’una proporció de la inversió inicial necessària permetrà que rebin un retorn per la venda de l’energia generada que es bolcarà a la xarxa elèctrica. Aquest mecanisme de retorn comportarà una reducció en les despeses energètiques de les famílies, comerços o negocis que hi participin.

Impacte de gènere del projecte

El projecte té potencial per tenir un impacte de gènere positiu en dos sentits. Per una banda, els projectes de participació ciutadana permeten que les dones participin directament en la generació d’energia, empoderant-les i convertint-les en actores d’un sector que històricament ha estat dominat per la presència masculina, tant en les tasques tècniques com en els despatxos de les empreses elèctriques.
Per l’altra, la ubicació del projecte, a tocar de la ciutat de Barcelona, el farà visible. Amb aquesta visibilitat es vol potenciar la promoció de les energies renovables i el seu coneixement per part de la ciutadania i, en especial, dels infants. Amb l’organització de visites d’escoles o esplais es vol despertar l’interès de les més menudes per les professions STEM, potenciant el valor social i transformador del projecte.
És clar que la materialització d’aquests impactes requereix el seguiment i la impregnació d’aquests valors en l’ADN del projecte.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Viure de l’Aire de Barcelona vol aconseguir la totalitat del finançament mitjançant les aportacions de les persones sòcies del projecte. El retorn que en rebran serà dels ingressos per la venda de l’energia al mercat elèctric.

La inversió necessària s’ha calculat en 14 M€, a més del 4 % d’ICIO. Les despeses anuals d’explotació de les instal·lacions, que inclouen els arrendaments dels terrenys, el manteniment i l’operació dels aerogeneradors, les assegurances i els impostos anuals (IAE i BICE), suposen una despesa anual d’uns 0,45 M€.

Considerant un preu mitjà del mercat elèctric de 52 €/MWh (valor establert pel MITERD per al càlcul de la rendibilitat de les instal·lacions tipus de referència) i un factor d’apuntament del 0,92, resulten uns ingressos nets anuals d’1,27 M€ i una TIR del 3,16 % calculada durant els 30 anys de vida útil del projecte.

Aquests càlculs s’han de prendre com a orientatius, ja que no es disposa de gran part de la informació per fer una anàlisi econòmica i financera completa. Per altra banda, no es descarta la possibilitat de rebre subvencions, de finançar una part del projecte o de signar una PPA, aspectes que incrementarien la rendibilitat del projecte.

Cal destacar que en cap cas l’objectiu del projecte és obtenir benefici econòmic, sinó que es considera viable si es recupera la inversió al llarg de la vida útil del projecte.

A què destinareu els diners del premi?

L’ajuda econòmica del premi es destinaria a la difusió del projecte i a crear la plataforma per a la captació de sòcies.

Observacions

Aquest projecte es troba en una fase inicial, en què s’han dut a terme estudis de possibles emplaçaments per al projecte:
– Muntanya de Montjuïc.
– Espigó del Fòrum.
– Parc del Guinardó.
– Serra de Collserola.

I s’han analitzat diversos condicionants que permeten caracteritzar cadascun dels emplaçaments i estudiar-ne la viabilitat:
– Distància mínima a habitatges, d’acord amb la normativa de contaminació acústica.
– Distància mínima a les infraestructures existents (línies elèctriques o carreteres).
– No interferència dels aerogeneradors a les servituds aeronàutiques de l’aeroport del Prat ni a l’espai aeri reservat.
– Compliment dels criteris que estableix el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables.
– Recurs eòlic suficient per a la viabilitat del projecte.
–  Zona apta per a l’adequació de l’accés i la plataforma de muntatge necessària.
De resultes d’aquest estudi s’han identificat dues posicions com les més ben ubicades per a la implementació del projecte: a la serra d’en Ferrer i a tocar del cementiri de Collserola.

En aquests emplaçaments caldrà estudiar en detall la possible afectació del projecte als espais aeris reservats per a la navegació aèria, pas necessari per a l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), l’òrgan que avalua els riscos en la seguretat del transport de l’aviació civil.

En segon lloc, en estar emplaçats a la serra de Collserola els aerogeneradors quedarien dins de l’àrea definida com a Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), motiu pel qual podrien no ser compatibles segons l’esmentat Decret llei 16/2019. Així i tot, el mateix text preveu la possibilitat de modificar i precisar aquest criteri, mitjançant estudis i anàlisis específiques.

A més, aquest projecte s’adequa al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (Acord GOV/48/2021), aprovat el 6 d’abril, en què s’estableix el següent:

Article 11. Canvi climàtic
1. La integració de l’acció climàtica en el Pla especial ha de permetre abordar una veritable transició per assolir un nou model energètic del parc natural no dependent dels combustibles fòssils i amb la màxima utilització d’energies renovables autòctones, amb l’objectiu d’aconseguir un model energètic cent per cent renovable a llarg termini, més sostenible, més eficient amb l’ús dels recursos i més cohesionat econòmicament, socialment i territorialment.

2. Els usos, les activitats i les edificacions incloses en l’àmbit del parc natural hauran de minimitzar el consum de recursos i d’energies no renovables mitjançant la implantació de fonts d’energia renovables que fomentin l’autosuficiència.

En aquest sentit, el projecte dona resposta a les necessitats energètiques derivades dels usos i activitats desenvolupats a l’àmbit de Collserola a partir de la força del vent, una font d’energia renovable i autòctona, fent-ho compatible amb la preservació de la biodiversitat i amb totes les activitats que s’hi duen a terme actualment.

Viure de l’Aire de Barcelona pretén ser molt més que un projecte de generació d’electricitat a partir de fonts renovables. Vol ser una eina en mans de la ciutadania de l’àrea metropolitana que afavoreixi la democratització en el procés de transició energètica cap a un model energètic descentralitzat.

Espai de debat amb 47 comentaris. Participes?
 1. Em sembla una iniciativa encerta, solida i oportuna.
  Podria aprofitar alguna de les 3 xemeneies de Sant Adrià.
  Salut i vent

  1. Bon dia Joan-Lluis, gràcies pel suport al projecte.

   Tot i l’altura de les tres xemeneies de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià no és possible aprofitar-les per a instal·lar aerogeneradors, ja que l’estructura de la torre no ha estat dissenyada per a suportar els esforços mecànics a què estan sotmeses les torres dels aerogeneradors. A més, la zona presenta recurs eòlic insuficient, tal i com demostra l’emplaçament estudiat a la zona del Fòrum.

   Pots consultar l’estudi d’emplaçaments i més informació del projecte a la nostra web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços del projecte https://viuredelairebcn.cat/

  1. Bon dia Maria, gràcies pel suport al projecte.

   Per més detall del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

  1. Bon dia Josep, gràcies pel suport!

   Per més detall del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

  1. Bon dia Josep, gràcies pel suport!

   Per més detall del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 2. Bona iniciativa . Si mes no per desvetllar als que dormen i els sembla que els que manen , els de dalt ja ho arreglaran , com sempre .
  Cal posar el granet de forta de cadascú .

  1. Bon dia Josep, gràcies pel suport!

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

  1. Bon dia Joaquim, gràcies pel suport!

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 3. Voldria que em desenvolupéssiu i expliquéssiu la frase: “El retorn que en rebran serà dels ingressos per la venda de l’energia al mercat elèctric”

  – Com arribarà aquesta energia a les llars dels consumidors? qui en farà el transport i la distribució? de qui seran els contadors?
  – Qui comercialitzarà la energia generada?
  – Aquesta energia, abastirà a les llars de Barceona, o simplement, a anirà la xarxa de distribució de espanyola?
  – Qui posa i quines quines seran les condicions de venda? i a qui es ven?

  Gràcies

  – Es contempla distribució i autoconsum?
  – si sempre s’ha de passar per la xarxa electrica exitent actualment a Espanya? vol dir que l’eneriga retorna a la xarxa d’Endesa?

  1. Bon dia Imma, gràcies pel suport!

   La normativa vigent d’autoproducció compartida estableix que la distància entre la generació i el comptador de cada llar sigui com a màxim de 500 m, cosa que en la majoria dels casos no es complirà.

   En aquest cas es vendrà l’energia a la xarxa (al mercat majorista d’energia) i amb aquests ingressos les famílies que hi participin aniran recuperant la inversió feta, garantint que generen la quantitat d’energia que consumeixen a partir de fonts renovables.

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 4. Projecte que de ben segur ho haurà pensat molta gent, i no només a Barcelona.

  Algunes preguntes que es platejaven quan sortia la proposta:

  S’ha contemplat les repercussions que podria tenir si es modifica la qualificació de terreny protegit, podria afectar a altres terrenys protegits?

  S’ha contemplat impacte ambiental i mecanismes per minimitzar-los?

  Moltes gràcies i cuidem-nos,
  Roger

  1. Bon dia Roger, gràcies pel suport!

   El projecte serà ambientalment compatible amb l’entorn i el Parc Natural sempre que no es comprometin les funcions ecològiques de Collserola, i aquest és el compromís dels impulsors del projecte. Per això es duran a terme tots els estudis necessaris per garantir que així sigui.

   A més, la Comissió Europea contempla aquesta possibilitat i disposa d’una guia per garantir la compatibilitat de projectes eòlics en espais de la Xarxa Natura 2000, sempre que es duguin els estudis corresponents. És a dir, que el que recomana és un estudi cas a cas, i és el que proposem amb el projecte.

   Pots trobar aquesta documentació i tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 5. Felicitats per la iniciativa!!

  Seria important que el molí es vegi des de la ciutat, en la meva opinió.

  1. Bon dia Miquel, gràcies pel suport!

   Totalment d’acord amb el que comentes. La nostra visió és que volem fer visible la transició energètica de la ciutat. L’impacte visual de l’energia fòssil o nuclear no el tenim presents perquè n’importem la matèria primera de països llunyans. L’aprofitament de recursos autòctons per a la generació d’energia comporta una modificació del nostre entorn.

   Com hem repetit altres vegades, volem posar les energies renovables a l’skyline de Barcelona com a símbol de compromís social i territorial. Altres ciutats europees com Munich, Copenhaguen, Hamburg o Friburg tenen aerogeneradors al seu entorn, i són motiu d’orgull per part dels seus ciutadans.

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 6. Per què en comptes de 2 aerogenerados no plantem 500 aerogeneradors per obtenir moooolta electricitat ??

  Abastir a 8000 llars és ridícul tenint en compte els milers de llars que hi han a Barcelona i els municipis de tot el voltant de Collserola

  El Parc Natural de Collserola ja està “ametrallat” d’infraestructures NO NATURALS, així que no ve d’aquí…, seguim carregant-nos aquest Parc Natural que fa poc va aprovar el PEPNat, o sigui el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del PAISATGE del Parc Natural de la Serrra de Collserola …

  1. Bon dia Xavi, gràcies pel suport!

   L’àrea metropolitana és un territori on hi ha molt poca disponibilitat d’espai. Els criteris preliminars per poder instal·lar un aerogenerador, a part del vent, obliguen a guardar una certa distància a carreteres, línies elèctriques, habitatges, etc. Els estudis duts a terme conclouen que les dues posicions seleccionades són els únics llocs que compleixen tots els criteris.

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 7. Molt mala proposta.
  No pas perquè sigui a Barcelona o àrea metropolitana, i amb molta participació ciutadana (forma molt desitjable). És molt necessari i prioritari que s’hi projectin en aquesta àrea moltíssimes instal·lacions d’energies renovables, per proximitat a una àmplia població usuària consumidora d’energia, per responsabilitat amb el criteri d’energia distribuïda. En edificis i espais urbans, periurbans, industrials, de serveis, intersticials, zones degradades, …
  Però no en aquest espai (i ho dic des d’una comarca d’interior carregada amb un allau de grans avantprojectes presentats!). No és així com s’ha de fer la transició energètica en aquesta àrea: 2 grans aerogeneradors en un espai natural de protecció especial. (Vaja una proposta de començament de transició energètica a Bcn!!! Quina barra!!!).
  Permetre els projectes de grans instal·lacions en espais naturals protegits seria saltar-se una línia vermella que no s’ha de permetre travessar. Seria obrir el pas a què es pogués fer també en molts altres del país. Es pretén fer canviar la normativa al seu gust?
  I dirigint-me als qui puguin ser de zones poc poblades on ens arriben els allaus de grans projectes d’impacte negatiu: no hem de caure en la trampa de veure-ho bé com a reacció de defensa, no perquè sigui a Barcelona sinó perquè és en un parc natural.

  1. Bon dia Josep,

   Barcelona i el seu entorn és un territori que requereix molta energia, així que totes les iniciatives per generar energia renovable són necessàries, tots els territoris han de contribuir en la transició energètica d’acord amb les seves possibilitats. Aquest projecte no pretén que es deixin d’instal·lar plaques a les teulades, al contrari, l’eòlica i la fotovoltaica es complementen a la perfecció.

   El projecte serà ambientalment compatible amb l’entorn i el Parc Natural sempre que no es comprometin les funcions ecològiques de Collserola, i aquest és el compromís dels impulsors del projecte. Per això es duran a terme tots els estudis necessaris per garantir que així sigui.

   A més, la Comissió Europea contempla aquesta possibilitat i disposa d’una guia per garantir la compatibilitat de projectes eòlics en espais de la Xarxa Natura 2000, sempre que es duguin els estudis corresponents. És a dir, que el que recomana és un estudi cas a cas, i és el que proposem amb el projecte.

   Pots trobar aquesta documentació i tots els detalls del projecte a la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 8. No em sembla bé que es posin aerogeneradors en Parc Natural amb ja massa pressió urbanística i humana. En un Parc Natural, ni en aquest ni en cap, ni en les poques àrees d’interès natural que queden a Catalunya. Heu pensat en posar generadors dins el mar?

  1. Bon dia Núria,

   El projecte serà ambientalment compatible amb l’entorn i el Parc Natural sempre que no es comprometin les funcions ecològiques de Collserola, i aquest és el compromís dels impulsors del projecte. Per això es duran a terme tots els estudis necessaris per garantir que així sigui.

   A més, la Comissió Europea contempla aquesta possibilitat i disposa d’una guia per garantir la compatibilitat de projectes eòlics en espais de la Xarxa Natura 2000, sempre que es duguin els estudis corresponents. És a dir, que el que recomana és un estudi cas a cas, i és el que proposem amb el projecte.

   A mar obert generalment el vent és més constant i amb velocitats mitjanes més elevades que a terra, però el cost d’instal·lar-hi un aerogenerador es multiplica per quatre o per vuit, depenent de la tecnologia. La línia d’evacuació i el manteniment és molt complex per només un parell d’aerogeneradors marins. Només tenen sentit econòmic els parcs eòlics marins molt grans amb desenes d’aerogeneradors. A més a més. a la costa de Barcelona el vent és suau, pel que faria inviable econòmicament el projecte.

   Pots trobar aquesta documentació de la Comissió Europea, l’estudi d’emplaçaments que hem dut a terme i tots els detalls del projecte a la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 9. Buena iniciativa. Estamos en emergencia climatica. Es imperativo descarbonizar todas las actividades humanas. Obviamente cualquier actuacion humana afecta al medio. Tambien vivir en Barcelona. Si necesitamos energia, al final hemos de elegir el mal menor. Y entre quemar combustibles fosiles y colocar un molino en la cima de un monte, me quedo con esto ultimo. Soy de los que piensa que la jerarquia de las cosas es la que sigue: primero, ahorrar o consumir lo minimo; segundo, aprovechar los espacios ya ocupados; tercero, pedir prestado a la naturaleza otros espacios (mar, montes, terrenos rurales) durante un tiempo en tanto no dispongamos de mejores tecnologias. Y como urge, hemos de hacerlo todo a la vez. Es mas importante salvar el mundo que todas las objeciones que queramos poner.

  1. Bon dia Javier, gràcies pel suport!

   Barcelona i el seu entorn és un territori que requereix molta energia, així que totes les iniciatives per generar energia renovable són necessàries, tots els territoris han de contribuir en la transició energètica d’acord amb les seves possibilitats. L’eòlica i la fotovoltaica es complementen a la perfecció i s’han de poder aprofitar.

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 10. Gràcies per la resposta però no heu entès el meu comentari

  ESTIC EN CONTRA de posar aerogeneradors a Collserola, és un espai que ha patit moltíssimes agresions amb l’instal·lació d’infraestructures NO NATURALS de tot tipus i ara només faltaria posar aerogeneradors

  Posar 2 aerogeneradors a Collserola per abastir a 8000 llars és ridícul, hi han centenars de milers de llars a Barcelona i a la resta de municipis que envoltan Collserola, per això deia jo de manera irònica de posar centenars d’aerogeneradors per generar molta electricitat (el que comportaria la destrucció total del medi natural de la serra)

  Collserola es va declarar Parc Natural fa molts anys i ara s’ha aprovat el PEPNat que és el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del PAISATGE del Parc Natural de la Serra de Collserola, queda clar que els aerogeneradors es carreguen el medi natural i per suposat el PAISATGE.

  Un dels motius de la protecció a Collserola és la fauna, sobretot ocells i aus que hi viuen i d’altres que fan estada en els seus viatges migratoris, els aerogeneradors el que son sense cap dubte i més amb les aspes en moviment són autèntics espantaocells.

  Posar 2 aerogeneradors a Collserola està prohibit perque és un Parc Natural i ja està, i no s’ha de fer una excepció a la normativa, si no també es podria fer a tota la resta de Parcs Naturals.

  Voler posar aerogeneradors a Collserola es un tema de “postureo” totalment absurd.

  Si us plau prou agrsions a Collserola !

  salutacions

 11. Quina gran iniciativa… un equip compromès amb un gran coneixement d’aquesta ciència i tecnologia. Endavant!

 12. Bon dia Pol, moltes gràcies pel suport!

  Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 13. Sempre aneu endavant amb aquest esperit de renovat i d’anar pensant amb la terra i una humanitat sostenible! Graaaacies

  1. Bon dia Pilar, moltes gràcies pel suport!

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

  1. Bon dia Agustí, moltes gràcies pel suport!

   Com hem repetit altres vegades, volem posar les energies renovables a l’skyline de Barcelona com a símbol de compromís social i territorial, fent visible la transició energètica de la ciutat! Altres ciutats europees com Munich, Copenhaguen, Hamburg o Friburg tenen aerogeneradors al seu entorn, i són motiu d’orgull per part dels seus ciutadans.

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 14. Com dieu es tracta de mostrar com ha d’evolucionar la producció d’energia si volem impactar menys en el planeta: renovables, proximitat, respecte per l’entorn i també una altra manera de fer les coses. Però pel què conec de les ubicacions proposades i de l’envergadura de la instal.lació, penso que serà difícil superar els requisits d’afectació de l’entorn. En canvi veig que Montjuïc, de moment, no ha estat seleccionat tot i ser un lloc estudiat amb prou bones condicions, perquè? Em sembla que allà l’accés amb el transport especial que requereixen els molins ja estaria fet. I una altra pregunta: la utilització de més molins però molt més petits no és viable? Moltes gràcies i endavant!

  1. Bon dia Oriol, gràcies pel suport!

   Efectivament Montjuïc va ser la primera opció que es va plantejar quan va sorgir la idea ja que, tot i presentar un menor recurs eòlic que Collserola, semblava que podia ser un emplaçament adequat. Vam encarregar un estudi per analitzar la compatibilitat amb l’aeroport, i el resultat va ser que es desaconsellava aquesta posició ja que es troba en zona de servituds aeronàutiques i podia comprometre la seguretat aèria.

   Es proposa fer servir aerogeneradors d’última generació perquè la tecnologia ha evolucionat cap a optimitzar l’aprofitament dels vents baixos, fent possible instal·lar-hi parcs on fa 10 anys no ho era, com en aquest cas, per exemple. Amb AG més petits, ja sigui de pocs MW o de mitja potència (100 kW) la ràtio MWh generat/€ invertit baixaria dràsticament, fent inviable el projecte.

   Per conèixer tots els detalls de l’estudi d’emplaçament pots visitar la nostra pàgina web per descarregar-te l’informe, on també pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 15. Es escandalos la poca generació renovable de Catalunya i la dependència que comporta.
  Les ciutats han de ser autosuficients.
  Barcelona i l’àrea metropolitana haurien de donar exemple.
  Està bé que Barcelona vulgui treure el cotxe, peró ha de treure serveis l descentralitzar. I ha de construïr els serveis propis que li correspongin i permetin l’autosuficiència en tots els sentits.
  Barcelona ha de decreixer.
  Prou de usurar la resta del territori.
  Projectes com aquets són el qué ens cal, i ara s’el carregarant, posan mil pals a les rodes. Mentrestant jugant a superilles (que està bé) i fant intentents de pacificar la ciutat (carregantse el patrimoni i empovrint la ciutat). Axó sí, continuant usurant el territori amb la gran visió centraliste.
  Catalunya ha de ser en xarxa.
  Els nostres asentaments urbans cal que siguin el més autosuficients posibles.

  1. Bon dia Xavier, moltes gràcies pel suport!

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 16. Molt bona iniciativa. Aixo dona oportunitat a tots els ciudatans a poder fer-se la seva propia llum en una instalacio collectiva.
  Total suport al projecte. Segur que hi participaré.

  1. Bon dia Luis, moltes gràcies pel suport!

   Per conèixer tots els detalls del projecte pots visitar la nostra pàgina web, on pots inscriure’t per anar rebent informació del avenços de Viure de l’aire de Barcelona https://viuredelairebcn.cat/

 17. Si feu menyspreu de la nostra llengua mil·lenària no m’interessa el projecte.

 18. si en el cas base us surt una TIR del 3,16%, de ben segur havent infraestimat despeses de manteniment… és que el projecte és un fiasc i millor plantejar una alternativa. Probablemente Collserola no és el millor lloc per emplaçar un molí.
  Crec que amb les energies renovables estem fent massa demagogia i només s’han de posar aerogeneradors on hi ha vent constant i plaques en llocs amb molt de sol.
  Així que enfoquem els esforços en mesures de debó i no de cara a la galeria. I deixem tranquil el Parc de Collserola… sembla un contrasentit que el Pepnat ha expulsat als ciclistes i a altres usuaris del centre del Parc per a preservar-lo (un altre tema clarament demagògic) i ara plantejem posar aerogeneradors???

 19. si en el cas base us surt una TIR del 3,16%, de ben segur havent infraestimat despeses de manteniment… és que el projecte és un fiasc i millor plantejar una alternativa. Probablemente Collserola no és el millor lloc per emplaçar un molí.
  Crec que amb les energies renovables estem fent massa demagogia i només s’han de posar aerogeneradors on hi ha vent constant i plaques en llocs amb molt de sol.
  Així que enfoquem els esforços en mesures de debó i no de cara a la galeria. I deixem tranquil el Parc de Collserola… sembla un contrasentit que el Pepnat ha expulsat als ciclistes i a altres usuaris del centre del Parc per a preservar-lo (un altre tema clarament demagògic) i ara plantejem posar aerogeneradors???

 20. Com a socia de Som Energia em preocupa que es promocioni la instal.lació de Parcs Eòlics i aerogeneradors en Espais Naturals Protegits com és El Parc Natural de Collserola. No sé quin és aquest “es aquest estudi en profunditat que esmenteu” però no ha tingut en compte la propia normativa catalana, és inviable.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *