Premi a l’àmbit de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: EPI Energia per la Igualtat SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 2016
Ubicació: Carrer Primer de Maig, 1, 3r B, 43870 Amposta
Forma jurídica: Cooperativa de serveis sense ànim de lucre (SCCL)
Nre. de persones vinculades a l’entitat 2 persones sòcies enginyeres (2 homes), 7 persones treballadores enginyeres (3 dones i 3 homes), 1 persona administrativa (dona) i 1 persona comercial autònoma (home).
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica Enginyeria i consultoria energètica
Més informació: www.epi.coop

Descripció del projecte

RECONNECTA’T neix per mitigar les situacions de vulnerabilitat energètica des d’una perspectiva comunitària, inclusiva i sostenible a la comarca del Montsià. Promou el treball conjunt i interdisciplinari partint de la base que, per abordar un fenomen complex i recent, la metodologia ha d’impulsar:

  1. a) Un diagnòstic compartit que interrelacioni i sistematitzi totes les mirades: ciutadania, famílies vulnerables, professionals socials, tècnics energètics, de l’habitatge, de salut, acadèmics.
  2. b) Un projecte pilot que dibuixi un recull d’actuacions profundament interconnectades i vinculades amb les diverses mirades.

Per què es va crear?

L’any 2021 EPI disposa els beneficis a un projecte vinculat amb l’erradicació de la pobresa energètica al Montsià:

1) EPI pensa amb el Montsià com contribuir al reequilibri territorial.

2) El Montsià (68.263 habitants) té un PIB molt per sota de la mitjana catalana, cosa que s’agreuja amb una pèrdua constant de població activa i taxes altes de sobreenvelliment.

EPI es posa en contacte amb la FITES Terres de l’Ebre, SCCL, cooperativa metodològicament especialitzada en l’enfocament comunitari i l’estratègia inclusiva. Tenint en consideració que la pobresa energètica és un fenomen recent i molt complex, on són tant rellevants les causes (alts preus de l’energia, recursos escassos, baixa eficiència de la llar) com els impactes que aquestes causes poden tenir sobre les persones (autoconcepte, autoestima, capacitat per prendre decisions, aïllament social, salut física, mental i emocional), FITES proposa un projecte basat en tres objectius estratègics:

  1. a) Realitzar un diagnòstic qualitatiu de la vulnerabilitat energètica tenint en compte les experiències i percepcions de les famílies, així com també les valoracions de les persones professionals de l’àmbit dels serveis socials municipals i supramunicipals.
  2. b) Promoure un compromís comunitari i cívic del territori per abordar col·lectivament, a partir d’un pla d’acció compartit, la lluita contra l’exclusió social i el fenomen de la pobresa energètica.
  3. c) Vincular el projecte amb iniciatives de comunitats energètiques que es van donant a la comarca, tot aportant un enfocament i una perspectiva comunitària sobre inclusió social.

Quins són els objectius?

Fase de diagnòstic compartit (any 2022):

1) Promoure la creació del grup impulsor del projecte participant per: Ajuntament d’Amposta i Consell Comarcal del Montsià (Serveis Socials: coordinadora i referent de pobresa energètica per cada entitat); EPI Igualtat (referent de l’entitat i personal tècnic especialitzat) i FITES (referent de l’entitat i personal tècnic especialitzat).

2) Impulsar dues sessions formatives sobre qüestions energètiques que EPI implementa a totes les persones professionals dels Serveis Socials.

3) Impulsar la diagnosi participada. Selecció de 16 famílies participants amb criteris establerts per Serveis Socials: diversitat familiar (nombroses, monoparentals, intergeneracionals i gent gran) i diversitat de casuístiques de vulnerabilitat energètica (pobresa energètica amagada, informe de vulnerabilitat però sense deute, informe de vulnerabilitat amb deute, dependència energètica). Completar les 16 visites a domicili amb la persona referent dels Serveis Socials, la persona tècnica d’EPI (auditoria energètica) i una persona de FITES (entrevista en profunditat).

4) Elaboració de les primeres conclusions a partir del diagnòstic tècnic-ciutadà i el document normalitzat de retorn de la visita.

5) Presentació dels resultats de la diagnosi i creació de la primera Taula Institucional del Projecte RECONNECTA’T, amb la participació de l’Ajuntament Amposta, el Consell Comarcal del Montsià, EPI, FITES, COPATE, la URV, l’Ateneu Cooperatiu Terres Ebre, el Col·legi Enginyers de Tarragona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi Aparelladors Tècnics de Terres de l’Ebre, i el Gremi d’Instal·ladors del Montsià.

Com garantiu la diversitat?

Accions significatives en els processos de selecció de personal. Prioritzem l’expertesa i experiència de la persona a contractar, però alhora dediquem el temps que faci falta a trobar dones enginyeres que compleixin els requisits necessaris (acció positiva per trencar les desigualtats de gènere). Així mateix, conscientment, des d’EPI entenem que l’expertesa de l’equip es configura a partir de les experiències i trajectòries professionals diverses de cadascuna de les persones que en formen part, la qual cosa garanteix una mirada intergeneracional, que és un valor de qualitat.

Participació interna?

Abans de la pandèmia érem 4 persones i ara ja en som 10. El Consell Rector i la gerència estan formats per les 2 persones sòcies.

Cada àrea de treball decideix de manera conjunta a quins projectes ens presentem, amb quins projectes d’intercooperació participem i com ens organitzem per executar-los.

El calendari, horari laboral i el teletreball es consensua.

El creixement ha sigut molt ràpid. Enguany, durant aquest mes de juliol comencem una reflexió estratègica en la qual participaran totes les persones sòcies i treballadores per definir l’organització interna, el model de governança i les línies de negoci del futur.

Relacions amb moviments socials?

La cooperativa és sòcia de Som Energia, Som Connexió, Som Mobilitat, XES, Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre, Coop57, Federació de Cooperatives de Treball, Pam a Pam, Col·legis d’Enginyers, Associació d’empresaris de les Terres de l’Ebre i formem part d’ePlural.

Beneficis per a l'entorn

1) Des d’una perspectiva dels serveis socials, la participació de determinades famílies en el projecte suposa canviar el seu paper tècnic, anar més enllà de la realització d’informes de vulnerabilitat i el pagament de factures (acció reactiva), per passar a treballar per generar unes condicions òptimes perquè puguin ser més autònomes a l’hora de fer front a les qüestions vinculades amb l’energia domèstica. Des del projecte, es preveu identificar tipologies de vulnerabilitat energètica, i en cadascuna d’elles, assignar una bateria d’accions diferenciades. La perspectiva de gènere hi és necessària, ja que cal que siguin assumibles —sostenibles— per les pròpies dones caps de família en aquesta temàtica, en funció de les seves capacitats, habilitats, contextos emocionals, etc.

2) Des del punt de vista de l’emergència climàtica, el projecte també procurarà donar resposta al fet que a la zona de les Terres de l’Ebre l’escenari d’onades de calor cada vegada més freqüents situa les persones vulnerables davant d’una indefensió molt gran a causa de l’increment de les necessitats energètiques, atesa la dificultat de mantenir ben aclimatada la llar i de no partir deshidratacions o insomni de forma recurrent en col·lectius especialment vulnerables, com ara infants, dones i gent gran amb patologies cròniques.

3) Ambientalment, el projecte es vincularà amb diferents comunitats energètiques que es vagin impulsant a la comarca per tal de generar sinergies entre diversos perfils de famílies (no vulnerables i vulnerables). Així, doncs, també es crearan llaços entre persones amb diferents graus de motivació i conscienciació pel que fa a tot allò relacionat amb la transició energètica, cosa que també amplia l’abast poblacional de la transició energètica.

Impacte de gènere del projecte

El projecte ha pogut validar la hipòtesi de partida sobre la feminització de la pobresa energètica. En el cas de totes les famílies entrevistades, ha estat la dona qui s’ha prestat a l’entrevista, sota la premissa sexista que tot allò relacionat amb l’àmbit domèstic és cosa de les dones. Així mateix, han estat elles les que han parlat de les emocions, dels patiments, de les estratègies creatives que han de fer per renunciar al confort tèrmic. I tot plegat, amb fortalesa, destresa i superació, i reiterem, molt de patiment. Per tant, qualsevol acció vinculada amb la vulnerabilitat o la pobresa energètica ha de tenir necessàriament una perspectiva de gènere per tal que sigui exitosa, ajustada a les necessitats reals, eficient i efectiva.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

El 2021 el projecte es posa en marxa amb una aportació econòmica de 10.000 € per part d’EPI i es contracta FITES per al disseny, coordinació i desenvolupament del projecte.

A més a més, EPI aporta recursos tècnics propis per al desenvolupament, valorats en 3.000 € més. FITES també hi aporta recursos propis, valorats en 3.000 € més.

L’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià també hi aporten recursos a través de les dues caps d’àrea dels Serveis Socials i dues tècniques, 2.000 € per entitat.

TOTAL 2021: 20.000 €.

Enguany (2022), EPI aporta una dotació de 12.500 €, més una aportació de recursos tècnics valorats en 3.000 €. FITES, l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià aportaran amb recursos propis el mateix que 2022 (FITES 3.000 € + 2.000 € per cada entitat pública).

TOTAL 2022: 22.500 € (pressupost garantit)

Pel 2023 es preveu que les 4 unitats aportin els mateixos recursos que el 2022.

A més a més, durant el 2022 es signarà un conveni de col·laboració entre les 4 entitats amb la finalitat que les administracions públiques també facin aportacions econòmiques.

TOTAL 2022: 22.500 € (pressupost garantit)

A què destinareu els diners del premi?

El novembre de 2021 la Comissió Europea crea el Centre Europeu d’Assessorament sobre Pobresa Energètica (EPOV) amb la finalitat d’acompanyar els governs locals i supramunicipals dels diferents estats membres a erradicar la pobresa energètica i accelerar una transició energètica justa i equitativa. Una de les actuacions que promou l’EPOV és la possibilitat que les incitaves locals ja en marxa relacionades amb la pobresa energètica es puguin acollir a un assessorament europeu, previ a un procés de selecció. El 15 de febrer de 2022 el projecte Reconnecta’t presenta la seva sol·licitud, que és aprovada. Així doncs, durant 9 mesos d’aquest any 2022, el projecte comptarà amb dues persones que l’assessoraran perquè pugui millorar i arribar més lluny. D’aquesta manera, aquest any s’hauran assolit els objectius següents: perfilar 3 categories de situacions de vulnerabilitat energètica, definir-les, mesurar-les, objectivar-les, i poder accionar així mesures ajustades a cadascuna de les diferents categories que tinguin en consideració les particularitats de cada grup de famílies, a fi d’ajustar l’acció pública en matèria de pobresa energètica tot posant al centre la persona i tot vetllant, sobretot, per la millora de la qualitat de vida de les famílies que es troben en aquestes situacions de vulnerabilitat.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *